Tag Archives: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Tebriz Araştırmaları Enstitüsü’nün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e Açık Mektubu

Cәnab Prezident Hәr şeydәn әvvәl icazә verin Özbәkistanın Sәmәrqәnd şәhәrindә keçirilәn Türk Dövlәtlәri Tәşkilatının zirvә toplantısındakı tarixi çıxışınızdan dolayı Zati-alinizә Ankarada fәaliyyәt göstәrәn Tәbriz Araşdırmaları Mәrkәzi adına öz dәrin tәşәkkür vә minnәtdarlığımızı bildirәk. Son günlәrdә müxtәlif platformalarda dәfәlәrlә vurğuladığınız kimi taleyin hökmü ilә Azәrbaycan xalqı bir-birindәn ayrı düşmüş, Vәtәnimiz bir

Devamı

TEBAREN Başkanı M. Rıza Heyet’in Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e Teşekkür Mektubu Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde Yayınlandı

Hörmətli cənab Prezident, Hər şeydən əvvəl, bu il aprelin 22-23-də azad Şuşada böyük təntənə ilə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayına – Zəfər Qurultayına qatılmaq üçün mənə və mənim kimi illərdir Şuşanı görmək həsrəti ilə yanıb tutuşan azərbaycanlılara imkan yaratdığınızdan dolayı Zati-alinizə dərin təşəkkürümü çatdırmağı özümə borc bilirəm. Bundan 31 il

Devamı