İran

Ekim, 2023

 • 17 Ekim

  İran’ın Savunma Doktrini ve Swarming Taktiği- Dr. Ata ŞAHİT

  Şubat 1979 tarihinde İran’da gerçekleşen devrim ile İran tarihi yeni bir döneme ayak basmış oldu ve İslam Cumhuriyeti yönetim biçimi İran’ın yeni rejim mahiyetini oluşturdu. İslam Devrimi olarak literatüre geçen bu devrim kurumsallaşma sürecinde kendine özgü yapılar ortaya çıkararak kurumsal istikrara kavuşabilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti’ne özgü bu yapıların başında Velayet-i

 • 14 Ekim

  İran’ın Hava Savunma Sistemleri ve Füze Gücü- Dr. Ata ŞAHİT

  İran savunma doktrinin önemli ayaklarından birini hava savunma sistemleri ve füze gücü oluşturmaktadır. İran’ın yürütmekte olduğu füze programı ABD, İsrail, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batı ülkeleri ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikler başta olmak üzere Arap ülkelerinin endişe ile ve yakından takip ettiği bir alandır. Bu ülkelerin

 • 11 Ekim

  İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Savunma Doktrini ve Direniş Ekseni- Dr. Ata ŞAHİT

  İran İslam Cumhuriyeti’nin devlet felsefesinin genel çerçevesini İsnâ Aşeriye Şiiliğinin Usuli ekolünün Velayet-i Fakih yorumu ve Fars milliyetçiliğinin Şuubiyeci ekolünün sentezi oluşturmaktadır. Şii siyasal İslam ve Fars milliyetçiliğinin evrimi sonucu olarak ortaya çıkan bu zihniyet ne Orta Çağ’a özgü teokratik bir anlayışa ne de modern dönem halkçılığı temel alan cumhuriyetçi

Eylül, 2023

 • 24 Eylül

  Kitap İncelemesi: İran’da Modernizasyon ve Postkolonyal Hâkimiyet; Devlet Hakkında Bir Tez – Ata ŞAHİT

  İran’ın ünlü sosyologlarından olan Prof. Dr. İbrahim Tevfik tarafından kaleme alınan “İran’da Modernizasyon ve Postkolonyal Hâkimiyet; Devlet Hakkında Bir Tez” kitabı 1998 senesinde Frankfurt Üniversitesi’nde savunduğu doktora tezinin kitaplaştırılmışıdır. Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kapital devlet, postkolonyal toplum ve postkolonyal devlet kavramlarının kuramsal tartışması ve tanımlaması yapılmıştır. İkinci

 • 18 Eylül

  İstatistiklere Göre İran’ın Göç Sorunu- Ata ŞAHİT

  İran’da uzun yıllardır tartışma konusu olan göç sorunu İran’ı terk etmek isteyen İranlılar, İran’ı güzergâh olarak kullanarak Avrupa’ya ulaşmak isteyen yasadışı göçmenler ve İran’da yaşayan kalabalık Afganistanlı göçmen olmak üzere üç farklı kategoride ele alınabilir. Bugüne kadar İran’da yayınlanan çalışmalar genellikle sermaye ve beyin göçü alanında yapılmıştır ve İran’ı terk

 • 9 Eylül

  İran’da Türk Nüfusunun Yaşadığı Bölgeler ve Sınırları- Ata ŞAHİT

  İran’da Fars etniğinden sonra en çok nüfusa sahip olan Türkler ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşamaktadır. Bugüne değin İran’da yaşayan Türk nüfusun sayısı ve bölgelere göre dağılım oranı ile ilgili İran devleti tarafından resmi istatistikler paylaşılmamıştır. Bu da en çok İran devlet aygıtının etniklere yönelik genel politikasından kaynaklanmaktadır. İran’da yayınlanan birçok kaynak

Ağustos, 2023

 • 21 Ağustos

  Hindistan’ın İran Üzerinden Ermenistan’a Silah Göndermesi Ne Anlama Gelmektedir?- Ata Şahit

  Son haftalarda Azerbaycan ve İran basınında paylaşılan bazı videolar Hindistan’ın İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderdiğini göstermektedir. Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre bu teçhizat ilk başta deniz yoluyla İran’ın güneyinde bulunan limanlara oradan da karayolu vasıtasıyla Ermenistan’a taşınmaktadır. Bu görüntülerin basına servis edilmesinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev,

Temmuz, 2023

 • 29 Temmuz

  Teosofi Cemiyeti ve Fars Milliyetçiliğinin Ortaya Çıkışı- Ata Şahit

  Son yüz senede Doğu Dünyası’nın en etkili ezoterik topluluğu olan Teosofi Cemiyeti, Doğu insanının evren anlayışını önemli ölçüde etkileyen merkezlerden biri olmuştur. Bu cemiyetin etki alanı Uzak Doğu’dan Ak Deniz kıyılarına kadar uzanırken bu coğrafyada yaşayan bütün din, mezhep ve inanç sistemleri üzerinde çeşitli siyasal, sosyal ve kültürel etkileri olmuştur.

Ocak, 2023

 • 22 Ocak

  İran Türkmenleri ve Türkmen Sahra Bölgesinin Sosyo-Kültürel Yapısı- Babek Şahit

  İran coğrafyası etnik nüfus açısından çeşitli etniklerin bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Ülkenin resmi dilinin Farsça ve resmi mezhebinin İmamiye Şiiliği olmasına rağmen ülke nüfusunun en az yarısını Fars olmayan etnikler ve en az %15’ini İmamiye Şii’si olmayan dini ve mezhebi gruplar oluşturmaktadır. İran’da nüfus sayımıyla yükümlü olan İran İstatistik

 • 21 Ocak

  İran’ın Millî Güvenliği ve Sünni Beluçlar- Babek Şahit

  İran’ın güneydoğusunda yaşamakta olan Beluç etniğinin sosyo-kültürel yapısı ve kolektif siyasal eğilimleri bölgesel istikrar açısından önem taşırken bu bölgenin kendine özgü jeo-stratejik ve jeopolitik özellikleri İran’ın millî güvenliği açısından kendine özgü nitelikler ve önemlilikler taşımaktadır. Nitekim İran’ın güvenlik zihniyeti Beluç etniğinin yoğun olarak yaşadığı Sistan ve Beluçistan eyaletini İran’ın krize